Plán činnosti školní družiny školní rok 2018/19

Činnost ŠD vychází z přílohy ŠVP ZŠ Brno Hamry, část Školní družina. Probíhá v pěti odděleních v budově Obřanská 7. ŠD navštěvují žáci 1. stupně od 1. do 5. tříd.

V letošním školním roce bude činnost dětí doplněna o pracovní sešity Hravá školní družina. Sešity obsahují pestré aktivity, u kterých si děti odpočinou, zabaví se a nenásilnou formou procvičí probrané učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky (kreslení, vybarvování, hádanky, rébusy, doplňovačky, výroba jednoduchých hraček a dekorací).

Děti mají možnost trávit volný čas v Knihovně ŠD, klidové místnosti, kde si mohou s vychovatelkou nebo individuálně číst knihy, časopisy, hrát náročnější společenské hry, prohlížet knihy v tematických výstavkách vytvořených vychovatelkami a tím se seznamovat s dětskou literaturou. V těchto prostorách bude probíhat i Čtenářský klub, kde si mohou děti prohloubit svůj zájem o knihy a zdokonalit čtenářské dovednosti.

V druhém pololetí bude ve své činnosti pokračovat Klub deskových her a zábavné logiky.

  

Děti 1. tříd se budou v průběhu celého roku účastnit projektu „Malá technická univerzita“. Projekt je tvořen 12 tematickými bloky, kde se děti seznámí hravou formou se světem, který je každodenně obklopuje a v němž žijí, zavítají do světa technických oborů, kde si pomocí praktických činností vyzkoušejí svoje technické a logické dovednosti. Projekt proběhne v 12 tematických setkáních v budově ŠD.

Činnosti v ŠD jsou zpestřeny využitím interaktivní tabule, která stimuluje a rozvíjí kreativitu dětí - společně (v tematických hodinách, zaměřených na jednotlivá témata – prezentace a DUMy vytvořené vychovatelem) nebo individuálně (využití výukových CD z edice Chytré dítě, Kreslení na počítači, aj.).

V letošním školním roce se v činnostech ŠD zaměříme na čtyři oblasti ve výchově: 

- Prevenci sociálně-patologických jevů osvojováním sociálních dovedností, budováním kvalitních sociálních vazeb mezi dětmi a mezi dětmi a vychovatelkou, rozvoj komunikace, pěstování pozitivních mezilidských vztahů, potírání agresivity formou vysvětlování (např. upozornit na nevhodnost sledování určitých filmů a pořadů v TV, vyhledávání agresivních filmů a pro děti nevhodných filmů a her na internetu vedoucí ke snižování prahu citlivosti k násilí) a individuálního jednání s dětmi, v činnostech povedeme děti k ohleduplnosti a kamarádství.

- Společenskou výchovu - prostřednictvím společenské hry o základech slušného chování „Nešťourej se v nose“, četbou knih o etiketě určených dětem – Draka je lepší pozdravit, Slabikář slušného chování, atd., si budeme nenásilnou formou vysvětlovat a upevňovat základní pravidla slušného chování ( zdravení, stolování, chování k ost. lidem a kamarádům).

- Multikulturní výchovu – prostřednictvím knih Kamarádi z velké dálky, Děti jako já a hry Děti světa se seznámíme s různými rasami, oblastmi, kde žijí, odlišnostmi a paralelami v životě dětí z celého světa, na základě zhlédnutí některých dílů pořadu Na cestě za… porovnáme život našich dětí a dětí z jiných zemí ( fotografie, video).

Environmentální výchovu, zejména na recyklaci odpadových materiálů ve výtvarných a rukodělných činnostech a problematice zacházení s odpadem a ochrany životního prostředí.

Dále se chceme v letošním školním roce zaměřit na ještě větší spolupráci a účast rodičů na činnostech ŠD – viz akce níže.

Hlavním námětem pro činnosti všech pěti oddělení jsou celoroční projekty, v jejichž rámci se bude realizovat většina činností jednotlivých oddělení s následnou prezentací jak v jednotlivých odděleních, tak celodružinově. Společným projektem všech pěti oddělení je „ Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima! a „Hovory a hrátky se zvyky a svátky“ zaměřený jak na změny přírody v jednotlivých ročních obdobích, tak na lidové zvyky, obyčeje a tradice spojené se střídáním roč. období. Cílem projektu je zejména podpořit u dětí vztah k přírodě a uvědomit si, že i člověk je součástí přírody a probudit v dětech zájem o dění kolem nich.

Každé oddělení pak pracuje na samostatném celoročním projektu:

1. oddělení se bude zabývat projektem „Můj svět a pohádka“, které seznámí děti s klasickými pohádkami, ale i moderními příběhy pro děti. Zaměříme se hlavně na poslech a vnímání obsahu příběhů.

 • celoroční projekt skládající se z dílčích projektů – každý měsíc jedna pohádka – bude předlohou k mnoha následným činnostem ze vzdělávací  oblasti Člověk a jeho svět

Cíl projektu:   - společně se pobavit, něco se dozvědět a naučit, vychází z toho, že pohádka je pro menší děti atraktivní formou, vzbuzuje jejich zájem a představivost, pomáhá rozvíjet rozumové schopnosti a pochopit problémy a situace jejich skutečného světa a učit se je řešit,

                       - poslouchat a vnímat text, pochopit obsah,

                       - seznámit s různými charaktery a vlastnostmi postav, zhodnotit chování, vyvodit závěr a poučení                                              

                       - součástí každého dílčího projektu je část literární (četba textu vychovatelkou), pohybová a dramatická (hra nebo dramat ztvárnění urč. části), naučná (faktické informace a znalosti a znalosti), výtvarná a rukodělná (činnosti pro jednotlivce či skupiny), závěrečné zhodnocení a prezentace.

2. oddělení – „ Zvířata ve volné přírodě“

3. oddělení -   „ Příroda a člověk“

4. oddělení – „ Žijeme sportem celý rok“

5. oddělení – „ Z pohádky do pohádky“

– projekty se skládají z dílčích měsíčních aktivit, v nichž se nenásilnou a zábavnou formou děti seznámí s danou tematikou prostřednictvím různých činností, které budou probíhat individuálně či ve skupinách a povedou děti k rozvíjení samostatnosti a kreativity při zpracování jednotlivých témat (vyhledávání v encyklopediích, na internetu, vytvářením modelů, předmětů týkajících se tématu, výtvarné aktivity a výrobky atd.) + následná prezentace – výstavky, nástěnky, web školy.

Všechna tato témata skýtají velké množství námětů, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Umění a kultura i průřezových témat (EGS,MKV,EV) a vedou k prohlubování klíčových kompetencí u dětí.

Součástí pravidelné činnosti v ŠD je každodenní pobyt venku – na hřišti v prostorách školy, kde se děti věnují pohybovým aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu. V případě nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu v budově Obřanská.

Příležitostné akce pro jednotlivá oddělení (v rámci časových možností se zúčastní pokud možno všechna odd.) – zpestření a doplnění činností, seznámení s kulturními a vzdělávacími institucemi v Brně, naučit se je využívat k sebevzdělávání a rozšíření všeobecných vědomostí, následné využití k činnostem v ŠD, vzájemné poznávání se mimo prostředí školy a spolupráce s rodiči.

  

Září:

 • Seznámení se školním řádem a řádem ŠD - bezpečnost
  Provoz školní jídelny – hygiena, stolování, orientace ve škole – 1. třídy...
  Zpátky do školy prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme, vyrábíme výrobky se školní tématikou – stojánek na tužky, školní tašku

Četba motivační- postavy z pohádek a škola

28. 9. – státní svátek Den české státnosti – připomenutí, význam, souvislosti

Hody a posvícení - význam – hody v naší obci – vyrábíme koláče (koláž)

Pohyb a pobyt venku

Podzimní výzdoba družiny

Říjen:

 • Pozorujeme proměny přírody na podzim
  Podzim v zahradě – výrobky s tématikou ovoce, strom a jeho proměny, střídání ročních období

28. 10. – státní svátek Vznik ČR – význam, tradice, státní symboly

Procházka v lese - poznáváme houby – vyrábíme atlas hub

U lékaře

Četba motivační, písničky, básničky tematicky spjaté s podzimem

Velká včelí tajemství 23. 10. – výukový program Ekocentra

Listopad:

 • Život ježka – vše o ježkovi, vyrábíme ježky

Zvířata celého světa

Příroda plná barev - otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami

Lampionový průvod – 14. 11. - vyrábíme lampion

Halloween – vyrábíme strašidla, hrajeme hry

Chystáme se na advent – vyrábíme adventní kalendář

Zapomenuté kouzlo Vánoc 27. 11. – výukový program Ekocentra

Prosinec:

 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky

Vánoce ve světě – tradice a zvyky, netradiční ozdoby

Čert a Mikuláš – vyrábíme

Vyrábíme vánoční přání, dárky, ozdoby

Zpíváme a učíme se koledy

Ježíškova pošta – dopis Ježíškovi

Četba s vánoční tématikou – Vánoce pohádkových postav

Vánoční výzdoba šd

Vánoční hradivadelní představení v sále MČ

Leden:

 • Malá technická univerzita (MTU) – 12 lekcí – každé pondělí - 1. třídy

Nový rok – vyrábíme kalendáře

Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení, vyrábíme

Živočichové v zimě, stopy zvěře a ptáků ve sněhu

Sníh – vznik, vločka a její zákonitosti, vyrábíme vločky, sněhuláky

Nekonečný vesmír

Hry na sněhu

Zimní výzdoba šd

Balónková show s balónkovou dílnou - 31. 1. 2019

Únor:

 • MTU - pokračování

Svět sněhu a ledu – vše o Arktidě a Antarktidě – vyrábíme z papíru

Lidské tělo

Žijeme zdravě – zdravý životní styl, prevence nemocí, sestavujeme zdravý jídelníček

Není bašta jako bašta – 26. 2. – výukový program Ekocentra

Masopust – vyrábíme masky

Ptáci v zimě – vyrábíme krmítko

Hromnice 2. 2. – vyrábíme svíčku

Střídání dne a noci – zákonitosti, vesmír

Březen:

 • MTU - pokračování

Příroda se probouzí

Velikonoce – význam, tradice, vyrábíme velikonoční dekorace

Vynášení Moreny

Jarní výzdoba družiny

Měsíc knihy – práce s knihou, jak vzniká, četba, vyrábíme knihu 

1. 3. Mezinárodní den loutkového divadla – vyrábíme loutky a hrajeme divadlo

         Sportovní pohádka - divadelní představení v sále MČ

         Muzeum loutek – Divadlo Radost, návštěva muzea, výtvarná dílna

          

Duben:

 • MTU - pokračování

Měsíc Země- vše o ekologii a ochraně přírody ( Den Země 22.4.)

Třídění odpadů

Naše planeta – světadíly, lidé, zvířata

Dobrý hospodář – výukový program Ekocentra

Vyrábíme z recyklovaných materiálů – PET, papír

Hrajeme si na indiány

Vynášení Moreny

Loučení s Morenou aneb Velikonoce… 9. 4. - výukový program Ekocentra

Výzdoba šd

Květen:

 • Moje rodina a vše o ní (15. 5. Mezinárodní den rodiny - tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů) – vyrábíme rodokmen

Moje maminka - Den matek – vyrábíme dárek pro maminku

Jsem cyklista

Čarodějnice a jejich svět – vyrábíme čarodějnice, vymýšlíme kouzelné lektvary

Kouzlíme- učíme se a vyrábíme pomůcky pro jednoduché kouzelnické triky

Vyrábíme květiny - papír – origami - výzdoba šd

Země pod povrchem 14.5. - výukový program Ekocentra

Červen:

 • Cirkus Legrando – workshop pro děti

Cirkus a jeho svět – vyrábíme klauny, cvičíme klaunská čísla

Moře a vše o něm – živočichové, kde se nachází, koloběh vody v přírodě, vyrábíme koláže

Slunce – význam, vyrábíme sluneční hodiny

Těšíme se na prázdniny – prázdninové plány a cesty – tvoříme komiks

Příležitostné akce celodružinové s účastí rodičů:   

Listopad      Lampiónový průvod

Březen         Vynášení Moreny

Červen         Cirkus LeGrando – workshop

Další akce mohou být průběžně doplněny dle aktuální nabídky.

  

Vypracovala: Ivana Emrová, vedoucí vychovatelka ŠD

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025

ŠD I. Emrová 606 939 534
ŠD D. Unzeitigová 722 732 101
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781
ŠD M. Kyrychová 725 507 217

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb