Plán činností školní družiny školní rok 2020/21

Činnost ŠD vychází z přílohy ŠVP ZŠ Brno Hamry, oddíl Školní družina Probíhá v pěti odděleních v budově Obřanská 7. ŠD navštěvují žáci 1. stupně od 1. do 5. tříd.

V letošním školním roce se zaměříme zejména na oblast zdravého životního stylu, upevnění hygienických návyků, pobyt a činnosti venku na čerstvém vzduchu. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se budeme soustředit na činnosti v jednotlivých odděleních - viz projekty oddělení níže.

Budeme pokračovat ve spolupráci s CVČ Rezekvítek v oblasti environmentální výchovy (viz tematické programy).

I v letošním školním roce bude činnost dětí doplněna o pracovní sešity Hravá školní družina. Sešity obsahují pestré aktivity, u kterých si děti odpočinou, zabaví se a nenásilnou formou procvičí probrané učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky (kreslení, vybarvování, hádanky, rébusy, doplňovačky, výroba jednoduchých hraček a dekorací).

Děti mají možnost trávit volný čas v Knihovně ŠD, klidové místnosti, kde si mohou s vychovatelkou nebo individuálně číst knihy, časopisy, hrát náročnější společenské hry, prohlížet knihy v tematických výstavkách vytvořených vychovatelkami a tím se seznamovat s dětskou literaturou.

Dle časových možností družiny bude zveřejněna nabídka klubů v rámci ŠD (čtenářský, deskových her, anglický…).

Činnosti v ŠD jsou zpestřeny využitím interaktivní tabule, která stimuluje a rozvíjí kreativitu dětí

- společně - v tematických hodinách, zaměřených na jednotlivá témata – prezentace vytvořené vychovatelem

- individuálně - využitím výukových CD z edice Chytré dítě, Kreslení na počítači aj.

V letošním školním roce se v činnostech ŠD zaměříme na čtyři oblasti ve výchově:

- prevenci sociálně-patologických jevů osvojováním sociálních dovedností, budováním kvalitních sociálních vazeb mezi dětmi a mezi dětmi a vychovatelkou, rozvoj komunikace, pěstování pozitivních mezilidských vztahů, v činnostech povedeme děti k ohleduplnosti a kamarádství.

- společenskou výchovu - prostřednictvím společenské hry o základech slušného chování Nešťourej se v nose, četbou knih o etiketě určených dětem (Draka je lepší pozdravit, Slabikář slušného chování) si budeme nenásilnou formou vysvětlovat a upevňovat základní pravidla slušného chování (zdravení, stolování, chování k ostatním lidem a kamarádům).

- multikulturní výchovu – prostřednictvím knih Kamarádi z velké dálky, Děti jako já a hry Děti světa se seznámíme s různými rasami, oblastmi, kde žijí, odlišnostmi a paralelami v životě dětí z celého světa, na základě zhlédnutí některých dílů pořadu Na cestě za… porovnáme život našich dětí a dětí z jiných zemí (fotografie, video).

-environmentální výchovu, zejména na recyklaci odpadových materiálů ve výtvarných a rukodělných činnostech a problematice zacházení s odpadem a ochrany životního prostředí.

Uvítáme i v letošním školním roce větší spolupráci a účast rodičů na činnostech ŠD (viz akce níže).

Hlavním námětem pro činnosti všech pěti oddělení jsou celoroční projekty, v jejichž rámci se bude realizovat většina činností jednotlivých oddělení s následnou prezentací jak v jednotlivých odděleních, tak v rámci celé družiny. Společným projektem všech pěti oddělení je Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima! a Hovory a hrátky se zvyky a svátky zaměřený jak na změny přírody v jednotlivých ročních obdobích, tak na lidové zvyky, obyčeje a tradice spojené se střídáním ročních období. Cílem projektu je zejména podpořit u dětí vztah k přírodě a uvědomit si, že i člověk je součástí přírody a probudit v dětech zájem o dění kolem nich.

Každé oddělení pak pracuje na samostatném celoročním projektu:

1. oddělení - Rok v lese

2. oddělení - Brněnské pověsti

3. oddělení - Naše vlast

4. oddělení - Šmoulové ve světě pohádek

5. oddělení - Pohádkové putování

Projekty se skládají z dílčích měsíčních aktivit, v nichž se nenásilnou a zábavnou formou děti seznámí s danou tématikou prostřednictvím různých činností, které budou probíhat individuálně či ve skupinách a povedou děti k rozvíjení samostatnosti a kreativity při zpracování jednotlivých témat (vyhledávání v encyklopediích, na internetu, vytvářením modelů, předmětů týkajících se tématu, výtvarné aktivity a výrobky a následná prezentace – výstavky, nástěnky, web školy).

Součástí pravidelné činnosti v ŠD je každodenní pobyt venku – na hřišti v prostorách školy, kde se děti věnují pohybovým aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu.

  

Další činnosti v ŠD dle měsíců kromě výše zmíněných aktivit:

Září

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD

Hygienické návyky

Provoz školní jídelny – hygiena, stolování, orientace ve škole – 1. třídy...

Zpátky do školy prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme, vyrábíme výrobky se školní tématikou – stojánek na tužky, školní tašku

28. 9. – státní svátek Den české státnosti – připomenutí, význam, souvislosti

Hody a posvícení- význam, hody v naší obci

Říjen

Pozorujeme proměny přírody na podzim

Podzim v zahradě, v lese – výrobky s tématikou ovoce, strom a jeho proměny, střídání ročních období

28. 10. – státní svátek Vznik ČR – význam, tradice, státní symboly

U lékaře

Halloween – vyrábíme strašidla, hrajeme hry, čteme si

Podzimní výzdoba

Rezekvítek – tematický program

 

Listopad

Příroda plná barev - otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami

Zvířata celého světa

Lampionový průvod – vyrábíme lampion

Chystáme se na Advent – vyrábíme adventní kalendář

Vánoční výzdoba

Rezekvítek tematický program

 

Prosinec

Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky

Vánoce ve světě – tradice a zvyky, netradiční ozdoby

Čert a Mikuláš

Vyrábíme vánoční přání, dárky, ozdoby

Zpíváme a učíme se koledy

Ježíškova pošta – dopis Ježíškovi

Četba s vánoční tématikou

Rezekvítek – tematický program

 

Leden

Nový rok – vyrábíme kalendáře

Zimní sporty – poznávání jednotlivých sportů a vybavení, vyrábíme

Živočichové v zimě, stopy zvěře a ptáků ve sněhu

Sníh – vznik, vločka a její zákonitosti, vyrábíme vločky, sněhuláky

Nekonečný vesmír

Zimní výzdoba

 

Únor

Svět sněhu a ledu – vše o Arktidě a Antarktidě – vyrábíme

Lidské tělo

Žijeme zdravě – zdravý životní styl, prevence nemocí, sestavujeme zdravý jídelníček

Masopust – vyrábíme masky

Ptáci v zimě – vyrábíme krmítko

Hromnice 2. 2. – vyrábíme svíčku

Střídání dne a noci – zákonitosti, vesmír

S družinou do divadla: dle aktuální epidemiologické situace

 

Březen

Příroda se probouzí

Velikonoce – význam, tradice, vyrábíme velikonoční dekorace

Měsíc knihy – práce s knihou, jak vzniká, četba, vyrábíme knihu

Mezinárodní den loutkového divadla 21. 3. – vyrábíme loutky a hrajeme divadlo

Jarní výzdoba družiny

  

Duben

Měsíc Země - vše o ekologii a ochraně přírody (Den Země 22. 4.)

Třídění odpadů, recyklace

Vyrábíme z recyklovaných materiálů – PET, papír

Naše planeta – světadíly, lidé, zvířata

Hrajeme si na indiány

  

Květen

Moje rodina a vše o ní (15. 5. Mezinárodní den rodiny - tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů) – vyrábíme rodokmen

Moje maminka - Den matek – vyrábíme dárek pro maminku

Jsem cyklista

Čarodějnice a jejich svět – vyrábíme čarodějnice, vymýšlíme kouzelné lektvary

Kouzlíme - učíme se a vyrábíme pomůcky pro jednoduché kouzelnické triky

Vyrábíme květiny – papírové origami

Letní výzdoba

 

Červen

Cirkus a jeho svět – vyrábíme klauny, cvičíme klaunská čísla

Moře a vše o něm – živočichové, kde se nachází, koloběh vody v přírodě, vyrábíme koláže

Slunce – význam, vyrábíme sluneční hodiny

Těšíme se na prázdniny – prázdninové plány a cesty – tvoříme komiks

Příležitostné akce celé družiny s účastí rodičů:

Lampiónový průvod v listopadu

S družinou do divadla v únoru

Další akce mohou být průběžně doplněny dle aktuální nabídky a epidemiologické situace.

 

Ivana Emrová, vedoucí vychovatelka

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Speciální pedagog 602 505 098
Školní psycholog  725 507 214

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD K. Kilianová  722 732 101
ŠD E. Rychtecká 725 507 216
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781
ŠD M. Kyrychová 725 507 217

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb