Vnitřní řád ŠD

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.
Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:
Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na
svobodu myšlení a vyznání.
Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

1. Práva žáků:
a) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou.
b) Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
d) Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
e) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
f) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
g) Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.
Provoz ŠD je určen pro žáky 1. - 4. ročníku od 6. 30 hod. do 16.30hod. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků, pokud není kapacita školní družiny překročena.

2. Žáci jsou povinni:
a) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,
c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,
d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo
e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou
f) zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví
h) během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony, tablety a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí.
Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.


3. Žáci nesmějí:
a) zbytečně nosit do školní družiny cenné věci, peníze 
b) cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů volně odkládat (pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk)
c) nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.
d) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby
e) před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD
f) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen
g) v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.
Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.


4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
a) Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně
b) Místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku
c) Majetek školní družiny chrání před poškozením
d) Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů
e) V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody


II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

a) O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněného zápisního lístku
b) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu nebo s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, je možné pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu koho a s podpisem rodičů.
Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.
c) Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.
d) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.
e) Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče dítěte telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází dítě samostatně do šatny a pak s doprovodem domů.
f)Každý, kdo vstupuje do budovy je z bezpečnostních důvodů povinen řídit se pravidly pro vstup do budovy, které jsou vyvěšeny na vstupních dveřích ŠD.

g) Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání v platném znění na 170 Kč měsíčně.
h) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitelka školy.
i) S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.
j) Pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům. Po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou. V případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD nebo PČR, kteří zajistí péči o dítě.


III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD.
b) Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.
Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu v docházkovém listu. Žádosti zakládá.
c) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ).
e) Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení.
f) Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.
g) Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.

Příprava na vyučování  - zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy, návštěva výstav, planetária, výtvarných dílen apod.).
6:30 - 7:45 odpočinková činnost (stolní hry, kresba)
7:45 - 8:45 zájmové činnosti výtvarné, pracovní, hudební, dopravní, etická, tělesná
11:50 - 13:15 oběd – postupné stravování dětí, ostatní děti individuální zájmové činnosti, hry,
stavebnice, čtení pohádek, apod.
13:30 - 15:00 rekreační činnosti: pobyt na školním hřišti, vycházka do okolí, nepravidelná činnost (návštěva výukových programů, výstav)
15:00 - 15:30 příprava na vyučování: individuální psaní domácích úkolů
(vypracovávání DÚ pouze se souhlasem rodičů), procvičování učiva
15:30 - 16:30 odpočinková činnost
Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.
Odchody žáků ze školní družiny
Žák odchází ze ŠD na základě:
a) zápisního lístku do ŠD (pravidelně)
b) jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů
Časy odchodů žáků:
Po ukončení vyučování kdykoli (kromě předem oznámených akcí).

IV. Platba za školní družinu
Platby za školní družinu probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem.
Měsíční částka pro školní rok 2020/21 je 170 Kč a je hrazena ve dvou částkách.
1. platba za září – prosinec 680 Kč do 25. 9. 2020
2. platba za leden – červen 1020 Kč do 25. 1. 2021
V individuálních případech je možné po dohodě s vedoucí vychovatelkou hradit i měsíční splátky 170 Kč vždy k 18. dni daného měsíce. V měsíci září se platí k 18. září za tento měsíc. Platby dopředu se neposílají.
Platby jsou zasílány na účet č. 19-5151910207/0100. Variabilní symbol je přidělen vedoucí ŠD.
Pokud dítě chodí pouze do ranní družiny, je měsíční poplatek 70 Kč.
V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.
Úplata může být snížena nebo prominuta na základě písemné žádosti, pokud:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

V. Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:

a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činností a akcí
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činností
f) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů

VI. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena ředitelkou školy vedoucí vychovatelka školní družiny paní Ivana Emrová.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a zveřejněním.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. 6. 2020
Platnost od 1. 6. 2020
Mgr. Velena Varmužová
ředitelka školy

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 702 218 418
Zástupkyně - speciální pedagog 773 789 205
Školní psycholog  602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025
ŠD Vedoucí  606 939 534

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb

Uložit nastavení
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat